XV. Vedecká konferencia Bezpečnosť a kontrola potravín

13.11.2017 22:01

Prihlasovací formulár

XV. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorú organizuje Katedra hygieny a bezpečnosti potravín  Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať v dňoch 22.- 23.3.2018 v PARK hoteli v Piešťanoch

Cieľ konferencie: prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy  a hodnotenia potravín novými metódami.

Podrobný program: je v prílohe
Organizátor: SPU Nitra 
Odborný garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr., SPU Nitra
Na konferenciu je možné sa prihlásiť cez prihlasovací formulár na www.bezpecnostpotravin.sk  do 10. 2. 2018. Vložné: 130,- Eur zahŕňa náklady na organizáciu, réžiu,  spoločenský večer a obedy. Vložné je potrebné uhradiť na účet Štátnej pokladnice SK4081800000007000066247 VS 05110 do 10. 2. 2017.
Potvrdenie o zaplatení vložného treba predložiť pri prezentácii, úhrada vložného priamo na mieste pri prezentácii bude možná len vo výnimočných prípadoch.

 

 

Program konferencie  SK  EN

Prihlasovací formulár