Konferencie

Závery VIII. vedeckej konferencie Bezpečnosť a kontrola potravín konanej v Nitre v dňoch 30.-31.3.2011

13.04.2011 09:12
 Katedra hygieny a bezpečnosti potravín usporiadala v dňoch 30.-31.3. 2011 VIII. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín. Konferencie sa zúčastnilo 120 účastníkov, z toho zo zahraničia 18, najmä z Česka, Poľska a Rakúska. Na konferencii odznelo 32 referátov...
<< 12 | 13 | 14 | 15 | 16 >>

15 rokov Katedry hygieny a bezpečnosti potravín

Publikácia:  15 rokov KHBP 

Publikácia: Bezpečnosť potravín, vzdelávanie a poslanie 2018

Publikácia: Obsahy publikácií vydaných v rokoch 2003 - 2018

Publikácia: Galéria absolventov 2018

 

Vznik a poslanie katedry

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín si pripomína 1.3. 2008 prvé významné výročie vo svojej histórii. Uplynulo päť rokov keď začala svoju činnosť ako nová katedra Fakulty biotechnológie a potravinárstva. História aj krátka súčasnosť dávajú za pravdu opodstatnenosť vzniku katedry, jej nevyhnutné miesto v systéme vzdelávania odborníkov pre potravinársky priemysel.

Vznik nových pracovísk je často spájaný s osobným zanietením až poslaním, ktoré nemožno zamieňať s osobným prospechom ani osobnými záujmami. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín vznikla ako inštitúcia pre napĺňanie stratégie bezpečnosti potravín zadefinovanej jednak v Bielej knihe o bezpečnosti potravín a Nariadení č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady. V roku 2002 sa naplnila aj úloha tohto nariadenia a vznikol Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Katedra je teda aj nositeľom týchto myšlienok a jej úlohou je ich postupné napĺňanie.

Obdobie prvých päť rokov je v živote inštitúcie veľmi zložité. Tak tomu bolo aj v prípade katedry hygieny a bezpečnosti potravín. Nebolo zabezpečené priestorové umiestnenie katedry, to sa podarilo doriešiť až po roku a pol od jej vzniku. Dnes je katedra umiestnená v samostatnom pavilóne BA lokalizovanom v areáli botanickej záhrady SPU. Personálne obsadenie katedry sa postupne zlepšovalo a dnes je už síce stabilne ale nemožno povedať, že ukončené. Vzhľadom k novým študijným programom bude potrebné personálne dobudovanie katedry osobami s aktívnym prístupom k rozvoju katedry, výskumu a vzdelávania. Materiálne vybavenie katedry sa zlepšilo najmä v ostatnom období. Má to súvis predovšetkým s prílevom finančných prostriedkov z grantových úloh. Rozvojové projekty podané katedrou sa však doteraz nepodarilo zrealizovať.

Pozitívnym prvkom a potvrdením potreby takejto katedry je záujem študentov o ponúkané predmety. Katedra rozšírila spektrum ponúkaných predmetov najmä v praktickej rovine využitia poznatkov. To sa prejavilo na záujme študentov, pričom každý semester prejde cez katedru viac ako 1000 študentov. Teší nás aj záujem študentov o záverečné práce na katedre a riešenie úloh pre prax.

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sme dokázali najmä vďaka kontaktom s inými laboratóriami udržať krok v publikačnej činnosti v porovnaní s inými katedrami, resp. byť medzi prvými. Nerovnaké podmienky však vplývajú na výkonnosť a časovú náročnosť pre pracovníkov katedry.

Pre spoluprácu s praxou má katedra vysoký potenciál, pretože mnohé úlohy majú pre prax význam a ľahko s v praxi dajú aj uplatniť. Katedra vytvorila Radu pre spoluprácu s praxou, ktorá napomáha rozvíjať riešenie záverečných prác ako aj výskumných projektov.

Myšlienka vzniku nového študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín sa ukázala ako správna nie z toho dôvodu, že je to atraktívny názov ale predovšetkým z toho dôvodu, že za štandardným názvom sa práve skrýva napĺňanie činností, ktoré predostiera Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.

doc. Ing. Jozef Golian, Dr.
vedúci katedry