Vznik a poslanie katedry

 

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín si pripomína 1.3. 2008 prvé významné výročie vo svojej histórii. Uplynulo päť rokov keď začala svoju činnosť ako nová katedra Fakulty biotechnológie a potravinárstva. História aj krátka súčasnosť dávajú za pravdu opodstatnenosť vzniku katedry, jej nevyhnutné miesto v systéme vzdelávania odborníkov pre potravinársky priemysel.

Vznik nových pracovísk je často spájaný s osobným zanietením až poslaním, ktoré nemožno zamieňať s osobným prospechom ani osobnými záujmami. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín vznikla ako inštitúcia pre napĺňanie stratégie bezpečnosti potravín zadefinovanej jednak v Bielej knihe o bezpečnosti potravín a Nariadení č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady. V roku 2002 sa naplnila aj úloha tohto nariadenia a vznikol Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Katedra je teda aj nositeľom týchto myšlienok a jej úlohou je ich postupné napĺňanie.

Obdobie prvých päť rokov je v živote inštitúcie veľmi zložité. Tak tomu bolo aj v prípade katedry hygieny a bezpečnosti potravín. Nebolo zabezpečené priestorové umiestnenie katedry, to sa podarilo doriešiť až po roku a pol od jej vzniku. Dnes je katedra umiestnená v samostatnom pavilóne BA lokalizovanom v areáli botanickej záhrady SPU. Personálne obsadenie katedry sa postupne zlepšovalo a dnes je už síce stabilne ale nemožno povedať, že ukončené. Vzhľadom k novým študijným programom bude potrebné personálne dobudovanie katedry osobami s aktívnym prístupom k rozvoju katedry, výskumu a vzdelávania. Materiálne vybavenie katedry sa zlepšilo najmä v ostatnom období. Má to súvis predovšetkým s prílevom finančných prostriedkov z grantových úloh. Rozvojové projekty podané katedrou sa však doteraz nepodarilo zrealizovať.

Pozitívnym prvkom a potvrdením potreby takejto katedry je záujem študentov o ponúkané predmety. Katedra rozšírila spektrum ponúkaných predmetov najmä v praktickej rovine využitia poznatkov. To sa prejavilo na záujme študentov, pričom každý semester prejde cez katedru viac ako 1000 študentov. Teší nás aj záujem študentov o záverečné práce na katedre a riešenie úloh pre prax.

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sme dokázali najmä vďaka kontaktom s inými laboratóriami udržať krok v publikačnej činnosti v porovnaní s inými katedrami, resp. byť medzi prvými. Nerovnaké podmienky však vplývajú na výkonnosť a časovú náročnosť pre pracovníkov katedry.

Pre spoluprácu s praxou má katedra vysoký potenciál, pretože mnohé úlohy majú pre prax význam a ľahko s v praxi dajú aj uplatniť. Katedra vytvorila Radu pre spoluprácu s praxou, ktorá napomáha rozvíjať riešenie záverečných prác ako aj výskumných projektov.

Myšlienka vzniku nového študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín sa ukázala ako správna nie z toho dôvodu, že je to atraktívny názov ale predovšetkým z toho dôvodu, že za štandardným názvom sa práve skrýva napĺňanie činností, ktoré predostiera Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.

doc. Ing. Jozef Golian, Dr.
vedúci katedry

 

 

 

 

História projektu

Nová stránka vytvorená 10.4.2011