2014Vedecko-výskumná činnosť katedry

 

Pre rozvoj katedry bude dôležité postupne dobudovať bázu, na ktorej bude možné stavať a ďalej rozvíjať výskumnú činnosť katedry a  poradenské formy. Pre túto činnosť je potrebné zaškoliť technický personál, ako aj doktorandov katedry formou rôznych krátkodobých a stážových pobytov u nás a v zahraničí. Pre vytvorenie podmienok a rozvoj týchto činností budeme v nasledujúcich rokoch presadzovať:

A/ rozširovanie vedeckej a odbornej bázy katedry, ktorú budú tvoriť:

  1. Vlastné laboratórne vybavenie katedry s dosiahnutím excelentného  pracoviska
  2. Kooperácia s laboratóriami štátneho a súkromného sektora na základe zmluvne dohodnutých vzťahov. V súčasnom období sa už takáto spolupráca realizuje so štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Bratislave a v Dolnom Kubíne, s EL. s.r.o. Spišská Nová Ves, AGRIFOOD s.r.o. Prievidza a bel Novaman Bratislava.
  3. Spolupráca s vedeckými pracoviskami univerzít – spoločné riešenie projektov a pod. V súčasnosti sa realizuje spolupráca s VFU Brno, Fakulta veterinárnej hygieny a ekológie, UTB Zlín, Fakulta Technologická. V ďalšom období bude potrebné rozvinúť spoluprácu s VŠCHT Praha, Fakulta potravinárskej a biochemickej technológie a univerzitami v Poľsku, Maďarsku a Rakúsku.
  4. Spolupráca s medzinárodnými inštitúciami – v tejto oblasti bude v najbližšom období potrebné rozvinúť spoluprácu s FAO- regionálnym úradom pre strednú a východnú Európu v Budapešti, s WHO a predovšetkým s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, kde katedra môže byť významným spolupracovníkom.
  5. Zapojenie sa do  Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu, ktoré zabezpečí úzke prepojenie výskumu s priemyslom, európskymi organizáciami (EFSA, DG SANCO) i medzinárodnými organizáciami (FAO/WHO, WTO, OECD)

B/ príprava, podávanie a realizácia projektov, s cieľom finančného zabezpečenia a budovania katedry:

  1. Zvýšiť počet podávaných projektov KEGA so zameraním predovšetkým na kvalitu vzdelávania, celoživotné vzdelávanie, tvorbu elektronických učebných pomôcok a informačné a komunikačné technológie,
  2. Skvalitniť prípravu VEGA projektov a to predovšetkým riešením aktuálnych tém, ktoré budú mať aj praktické využite s vysokým vedeckým prínosom, zvýšiť kvalitu prípravy týchto projektov.
  3. Zapojiť sa do riešenia APVV projektov – s cieľom komplexného riešenia monotématickej problematiky, v spolupráci s inými organizáciami a s využitím existujúceho potenciálu techniky, personálu a laboratórií.
  4. Zapojiť sa do riešenia ďalších projektov, najmä cez Európsky sociálny fond, resp. iné fondy, v rámci ktorých je možné získať finančné prostriedky.

 Projekty riešené v rokoch 2003-2008

VEGA projekty

KEGA projekty

1/3475/06 Zvyšovanie bezpečnosti potravín prostredníctvom integrovaného prístupu analýzy rizika vo vzťahu k zdraviu človeka

Obdobie riešenia: 2006-2008

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. J. Golian, Dr.

Tvorba a inovácia študijných programov   pre výživu  ľudí a bezpečnosť potravín

Obdobie riešenia: 2002 – 2004

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. J. Golian, Dr.

Biotechnológie a metódy manipulácie s  krmivami vo výžive hydiny vo vzťahu k  ochrane biodiverzity

Obdobie riešenia: 2004 - 2006

Zodpovedný riešiteľ:

 prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.

3/3169/05 Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ

 Obdobie riešenia: 2005 – 2007

 Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. J. Golian,Dr.

1/4420/07  Interakcia účinku probiotík s rastlinnými silicami v trvalo udržateľnej produkcii mäsa hydiny 

Obdobie riešenia: 2007 - 2009

Zodpovedný riešiteľ:

 prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.

3/6229/08 Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov

Obdobie riešenia: 2008 – 2010

 Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. J. Golian,Dr.

1/0509/08 Krmivo ako prirodzený antioxidant v stabilizácii tukov hydinového mäsa

Obdobie riešenia: 2009-2011

Zodpovedný riešiteľ:  Ing.A. Bobková, PhD.,.

 

3/7255/09 Vypracovanie štruktúry aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín

Obdobie riešenia: 2009 – 2011

 Zodpovedný riešiteľ: Ing. R. Židek, PhD.,

1/0619/10 Bezpečnosť vybraných potravín vo vzťahu k ich autentifikácii, hygienickým štandardom a zdraviu človeka

Obdobie riešenia: 2010-2011

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. J. Golian, Dr.

 

 

237-011SPU-4/2010 Modernizácia a inovácia nových technológií vo výučbe a v špecializovaných laboratóriách hodnotenia kvality a bezpečnosti pokrmov

Obdobie riešenia: 2010 – 2011

 Zodpovedný riešiteľ:

Ing. L. Zeleňáková, PhD.,

 

362-015 SPU-4/2010 Rizika pri produkcii potravín

Obdobie riešenia: 2010 – 2011

 Zodpovedný riešiteľ:

 prof. Ing. M. Angelovičová, CSc.,

 

Štátny program Potraviny -kvalita- bezpečnosť 268/2003/SPU ČÚ 18b – Fyzikálno-chemické a biologické aspekty zvyšovania kvality surovín a potravín živočíšneho pôvodu.:  ČÚ 18b/04 Sledovanie vzťahu prediktívnej mikrobiológiek účinnosti sanitácie pri spracovaní živočíšnych produktov

Obdobie riešenia: 2003-2005                               Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. J. Golian, Dr.

Informačná a komunikačná podpora celoživotného vzdelávania na FBP SPU v Nitre

Obdobie riešenia: 2007                                        Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. J. Golian, Dr.

Organizácia vedeckých a odborných podujatí katedrou

 

Vedecké konferencie

Odborné semináre

1. International Scientific Conference Food 

   Safety and Quality in Transition Counttries 

   and Internet –Portal on Food Safety, Nitra, 

   24.-27.3 2003

1. Hygiena a sanitácia v potravinárskom 

    priemysle, Nitra, 19.11.2003

2. Bezpečnosť a kontrola potravín – II. 

    vedecká konferencia s medzinárodnou 

    účasťou, Nitra, 5.-6. 4. 2005

2. Sanitácia a systémy riadenia bezpečnosti 

    potravín, Nitra, 23.11.2005

3. Bezpečnosť a kontrola potravín – III. 

    vedecká konferencia s medzinárodnou 

    účasťou, Nitra, 5.-6. 4. 2006

3. Aplikácia medzinárodných štandardov 

    kvality a bezpečnosti potravín v agro-

    potravinárskom sektore, Nitra, 22.2. 2006

4. Bezpečnosť a kontrola potravín – IV. 

    vedecká konferencia s medzinárodnou 

    účasťou, Nitra 28.-29.3. 2007

4. Sanitácia a hodnotenie rizika v 

    potravinárstve, Nitra,  8.11.2006

 

5. Bezpečnosť a kontrola potravín – V. 

    vedecká konferencia s medzinárodnou 

    účasťou, Nitra 2.-3.4. 2008

5. Sanitácia a systémy verifikácie 

    v potravinárstve, Nitra, 15.11.2007

 

6. Bezpečnosť a kontrola potravín – VI. 

    vedecká konferencia s medzinárodnou 

    účasťou, Nitra 1.-2.4. 2009

6. Sanitácia a systémy vysledovateľnosti v potravinárstve, Nitra,   19.11.2008

7. Bezpečnosť a kontrola potravín – VII. 

    vedecká konferencia s medzinárodnou 

    účasťou, Nitra 24.-25.3. 2010

7. Hygiena v zariadeniach spoločného 

    stravovania, Nitra, 11.11. 2009

 

Zameranie výskumu katedry

 

Výskum v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín je orientovaný týmito smermi:

-          hodnotenie potravinárskych aditív, hygienicko-toxikologická kvalita potravín,

-          analýza potravinových kontaminantov, Cd, Hg, Pb, PCB, PAU, mykotoxíny, reziduá veterinárnych liečiv a pod.

-          sledovanie alergénov v potravinách,

-          systémy riadenia kvality, ISO normy

-          systém hygienickej a zdravotnej neškodnosti potravín – HACCP,

-          vývoj a validácia metód skúšania potravín,

-          riadenie kritických bodov vo výrobe,

-          odhad rizika výskytu chemických látok v potravinách,

-          hodnotenie účinnosti sanitácie pri výrobe potravín,

-          vplyv striedania dezinfekčných prípravkov na účinnosť sanitácie,

-          využitie imunologických metód v hygiene potravín,

-          sledovanie výskytu alimentárnych ochorení,

-          výskyt nových patogénov v potravinách – Listeria monocytogenes, E.coli a pod.

-          hygienické hodnotenie obalov na potraviny,

-          hygienický dizajn potravinárskych strojov,

-          odhad rizika výskytu mykotoxínov v potravinách,

-          odhad rizík výskytu alergénov v potravinách,

-          využitie PCR metódy na detekcie falšovania potravín

-          welfare a kvalita živočíšnej produkcie,

-          bezpečnosť a kvalita hydinového mäsa,