Pedagogická činnosť

 

Predmet

Gestor

Vyučujúci

Hygiena potravín

doc. Ing. Jozef Golian, Dr.

doc. Ing. Jozef Golian, Dr.

Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.

Ing. Simona Kunová, PhD.,

Ing. Matúš Ondrejka

Legislatíva a kontrola potravín

doc. Ing. Jozef Golian, Dr.

doc. Ing. Jozef Golian, Dr.

 Ing. Jozef Čapla, PhD.,

 Ing. Pavol Bajzík,

Bezpečnosť potravín

 doc. Ing. Jozef Golian, Dr.

doc. Ing. Jozef Golian, Dr.

MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.,

Hygiena výživy a stravovania

Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.

Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.

Ing. Ľubomír Belej

Ing. Jana Tkáčová

Ochorenia z potravín

Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.

Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.

Ing. Jana Tkáčová

Sanitácia v potravinárstve

Ing. Simona Kunová, PhD.,

Ing. Simona Kunová, PhD.,

Ing. Pavol Bajzík

Falšovanie a autentifikácia

potravín

Ing. Alica Bobková, PhD.

Ing. Martina Fikselová, PhD.,

Ing. Alica Bobková, PhD.

Ing. Kamil Močár

Všeobecná hygiena potravín

MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.,

MVDr. Ľubomír Lopašovský

Ing. Ľubica Mrázová

Ochrana zvierat a produkcia potravín

prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.,

prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.,

Ing. Daniela Liptaiová

Ing. Martin Kliment

Správna hygienická prax v potravinárstve

 Ing. Peter Zajác, PhD.,

Ing. Jozef Čapla,PhD.,

Ing. Peter Zajác, PhD.,

Hygiena distribúcie a predaja potravín

Ing. Peter Zajác, PhD.,

Ing. Peter Zajác, PhD.

Ing. Ľubomír Belej

Verejné zdravie a produkcia potravín

 doc. Ing. Jozef Golian, Dr.

Ing. Martina Fikselová, PhD.,

Ing. Alica Bobková, PhD.

Epidemiológia a alergie z potravín

MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.,

MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.,

Ing. Martina Fikselová, PhD.,

Ing. Alica Bobková, PhD.,

Riziká pri produkcii potravín

prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.,

prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.,

Ing. Kamil Močár

Ing. Dávid Štofan

Akreditácia a certifikácia v potravinárstve

Ing. Peter Zajác, PhD.,

Ing. Peter Zajác, PhD.

Ing. Jozef Čapla,PhD.,

Imunoanalýzy v biológii a potravinárstve

Ing. Radoslav  Židek, PhD

Ing. Radoslav  Židek, PhD

Ing. Lenka Maršálková

Seminár k praxi

Ing. Dagmar Kozelová, PhD

 Ing. Dagmar Kozelová, PhD

Teória metodológia záverečnej práce

 doc. Ing. Jozef Golian, Dr.

 

doc. Ing. Jozef Golian, Dr.

Ing. Dagmar Kozelová, PhD

Informačné zdroje v biológii a potravinárstve

 Ing. Jozef Čurlej, PhD.,

 Ing. Jozef Čurlej, PhD., 

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín zabezpečuje výučbu predmetov pre:

- bakalárske študijné programy  FBP  Agropotravinárstvo, Bezpečnosť a kontrola  potravín, 

  Aplikovaná  biológia, Agrobiotechnológie  a FAPZ Výživa ľudí,

- inžinierske  študijné programy FBP  Technológia potravín, Biotechnológie  a FAPZ Výživa ľudí,

- inžiniersky študijný program FEŠRR  Manažment prírodných zdrojov

- doktorandské študijné programy FBP  Technológia potravín a Biotechnológie,

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín zabezpečuje výučbu pre:

-  programy celoživotného vzdelávania  „Manažér bezpečnosti potravín“,  Systémy manažovania rizík

   v potravinárstve,  Systémy manažérstva bezpečnosti potravín,  Bezpečnosť a kontrola potravín, 

   Informačné  zdroje a komunikácia v potravinárstve,   Senzorická analýza poľnohospodárskych  

   produktov a potravín, Nová legislatíva EÚ  v poľnohospodárstve –krížové plnenie,

- program Univerzity tretieho veku „Potraviny- výživa- zdravie“, ktorý sa realizuje v Nitre   a Martine,

 

Zoznam predmetov vyučovaných katedrou v anglickom jazyku

 

Code

Subject

Sem.

Hours

ECTS

Vyučujúci

541P401

Food Hygiene

SS

2/2

6

doc.  Ing. J. Golian, Dr.

Ing. L. Zeleňáková, PhD.

Ing. S. Kunová, PhD.,

541P406

Immunoanalysis in Biology and Food Science

SS

1/2

4

Ing. R. Židek, PhD.

541P407

Sanitation in Food Industry

WS

1/2

4

 Ing. S. Kunová, PhD.,

541P414

Food Safety

SS

2/2

6

 Ing. P. Zajác, PhD.

541P403

Legislation and Food Control

WS

1/2

4

doc. Ing. J. Golian, Dr.

541P501

Foodborne Disease

WS

1/2

4

Ing. L. Zeleňáková, PhD.

541P305

Good Hygiene practice in Food Industry

SS

1/2

4

Ing. P. Zajác, PhD.

640P101

Animal Protection and Production of Foodstuff

WS

1/2

4

prof. Ing. M. Angelovičová,CSc.

541P203

Risk of Food Production

SS

2/2

6

prof. Ing. M. Angelovičová,CSc.

WS- winter semester    SS – summer semester

 

Celoživotné vzdelávanie

 

V rokoch 2006 a 2007  boli na katedre  pripravené a akreditované nasledovné vzdelávacie aktivity pre celoživotné vzdelávanie:

1. Bezpečnosť a kontrola potravín

  Cieľ: ovládať systémy bezpečnosti potravín na úrovni výroby, distribúcie a predaja potravín, 

  vedieť  správne aplikovať systém vysledovateľnosti, vedieť požiadavky na stiahnutie 

  výrobku z trhu, poznať   kritéria pre mikrobiologickú a chemickú bezpečnosť potravín, 

  správne aplikovať požiadavky na  ochranu spotrebiteľa,

2. Nová legislatíva EÚ v poľnohospodárstve – krížové plnenie

   Cieľ: poskytnúť odborné poznatky o „dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych 

   podmienkach“ (GAEC), zákonných požiadavkách na hospodárenie, národnej legislatíve, 

   ako aj o podmienkach poskytovania finančných podpôr farmárom v rámci jednotnej platby 

   na podnik (SPS)

3. Systém manažérstva bezpečnosti potravín ISO 22 00

  Cieľ: naučiť účastníkov vzdelávacej aktivity vypracovať dokumentáciu systému   

  manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22 000. Integrovať požiadavky systému 

  HACCP, ISO 9001 do systému  ISO 22 000.  Absolventi sú pripravení na integráciu 

   požiadaviek normy do praxe

4. Senzorická analýza poľnohospodárskych produktov a potravín

  Cieľ: poskytnúť odborné poznatky o senzorickej analýze   potravín, využití štatistických 

   metód pri senzorickom   posudzovaní potravín

5. Zásady správnej výrobnej praxe a agroenvironmentu

  Cieľ: ovládať legislatívne podklady, zásady aplikácie  chemických látok  

  v poľnohospodárstve, dôsledky  nesprávneho používania chemických látok a ich   dopady na 

  životné prostredie, 

6. Systémy manažovania rizík v potravinárstve

  Cieľ: ovládať analýzu potenciálneho nebezpečenstva,  analyzovať potenciálne nebezpečné 

  miesta,  suroviny a operácie v procese výroby, vedieť  aplikovať systém HACCP, udržiavať 

  a neustále ho  zlepšovať       

7. Manažér bezpečnosti potravín -  štvorsemestrálne štúdium

  Cieľ: získanie  poznatkov o  spôsobe vypracovávania zavádzania a udržovania európskych 

  štandardov, výkonu kontrolnej a činnosti a interných auditov Systému bezpečnosti potravín, 

  Správnej poľnohospodárskej praxe a riadení procesu výroby zdravotne bezpečných 

  a konkurencie schopných potravín v rámci Slovenskej republiky ako aj krajín Európskej únie

8. Riziká pri produkcii vody

   Cieľ: Získanie poznatkov  o hygienických a zdravotných aspektoch vody, rizikách chemických látok  a iných zložiek, ktoré môžu ohroziť zdravie spotrebiteľa.

 

Doplnkové formy vzdelávania

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín  vydáva študentom certifikát na základe absolvovania odborných predmetov:

DOKLAD O SPÔSOBILOSTI PRE VÝKON EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH ČINNOSTÍ V POTRAVINÁRSTVE A SPOLOČNOM STRAVOVANÍ

 

V zmysle platnej legislatívy je potrebné pre výkon prác v potravinárstve a spoločnom stravovaní mať odbornú spôsobilosť. Vzhľadom k požiadavke odbornej spôsobilosti je potrebné mať aj vedomosti z tejto oblasti.

Pre získanie potvrdenia odbornej spôsobilosti pre výkon epidemiologicky závažných činností je potrebné mať absolvované nasledovné predmety:

  1. Všeobecná hygiena potravín              45 hodín
  2. Sanitácia v potravinárstve                  45 hodín
  3. Hygiena potravín