XVII. Vedecká konferencia Bezpečnosť a kontrola potravín

20.11.2019 15:39

XVII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorú organizuje Katedra hygieny a bezpečnosti potravín  Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať v dňoch 26.- 27.3.2020 v PARK hoteli v Piešťanoch

Cieľ konferencie: prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy  a hodnotenia potravín novými metódami.

Podrobný program: je v prílohe
Organizátor: SPU Nitra 
Odborný garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr., SPU Nitra
Na konferenciu je možné sa prihlásiť cez prihlasovací formulár na www.bezpecnostpotravin.sk  do 10. 2. 2020. Vložné: 140,- Eur zahŕňa náklady na organizáciu, réžiu,  spoločenský večer a obedy. Vložné je potrebné uhradiť na účet Štátnej pokladnice SK4081800000007000066247 VS 05110 do 10. 2. 2020.
Potvrdenie o zaplatení vložného treba predložiť pri prezentácii, úhrada vložného priamo na mieste pri prezentácii bude možná len vo výnimočných prípadoch.

 

 

Link na registráciu/ Registration link

 

program konferencie

conference program